Met de juiste loonwaarde kan
iedereen blijven werken.

Loonwaarde bepaling

Loonwaarde en loonwaardebepaling staan volop in de (politieke) belangstelling. Werknemers met arbeidsbeperkingen en arbidsgehandicapten moeten – ook wanneer zij niet in staat zijn zelfstandig het volledige wettelijk minimumloon te verdienen – in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat betekent dat werkgevers gecompenseerd moeten worden voor dat deel dat deze werknemers verminderd productief zijn: een werkgever zal in beginsel immers alleen willen betalen voor de door de werknemer geleverde arbeidsprestatie.

Verminderde arbeidsprestatie

Het is belangrijk dat zo goed en objectief mogelijk wordt vastgesteld hoe groot de verminderde arbeidsprestatie van een werknemer in een specifieke functie precies is. Inzicht hierin kan worden verkregen door het vaststellen van de loonwaarde van een werknemer.

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde is de in geld uitgedrukte waarde van het werk dat iemand nog kan verrichten. Het werk dat uw arbeidsgehandicapte werknemer tijdens de re-integratie verricht heeft een bepaalde waarde. Ook als dat aangepast werk is of als het eigen werk nog niet volledig of minder snel gedaan wordt. De loonwaarde is het aangepaste salaris dat aan het werk toegekend wordt. U betaalt uw arbeidsgehandicapte werknemer dit aangepaste salaris en daarbovenop ontvangt hij een uitkering wegens loondoorbetaling bij ziekte.

Participatiewet

Het streven van de participatiewet is om zo veel mogelijk mensen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Dit vraagt een omschakeling in het denken van onder andere werkgevers. De vraag is dan niet meer: voldoet deze kandidaat aan het functieprofiel? Maar: welke taken kan deze potentiële werknemer uitvoeren? Waar is hij een aanwinst voor mijn organisatie? Een quotum kan de bereidheid van werkgevers vergroten, maar dit werkt alleen als werkgevers ook een goed aanbod krijgen van arbeidsgehandicapte werkzoekenden. Welke persoon op welke plek? Waar zou deze persoon, met deze gebruiksaanwijzing, kunnen werken?

Verantwoordelijkheid werkgevers

Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. U kent immers als geen ander de waarde van de werkzaamheden binnen uw bedrijf. Natuurlijk moet u bij het vaststellen van de loonwaarde rekening houden met de beperkingen van uw werknemer en de invloed op de uitvoering van het werk. Het werk wordt misschien trager uitgevoerd of sommige deeltaken kunnen (tijdelijk) niet worden uitgevoerd. Een bedrijfsarts mag geen uitspraken doen over de loonwaarde.

06-10671053 info@arbeidsdeskundige-joskonijn.nl © 2022 Jos Konijn RAD